Nadácia profesora Čolláka

Nadácia profesora Čolláka

Masarykova 9
07101 Michalovce
IČO: 31959288

Informácie o inštitúcii Nadácia profesora Čolláka

 

Nadácia profesora Čolláka v Michalovciach bola zriadená za účelom:

1) rozvoja a podpory vysokoškolského vzdelania a vedy na Ekonomickej univerzite Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, pobočka Michalovce

Formy štúdia na pobočke EU PHF v Michalovciach

1. Bakalársky stupeň - denné a externé štúdium v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku – študijný  program Ekonomika a manažment podniku.

2. Inžiniersky stupeň – denné a externé štúdium v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku – študijný program  Finančné riadenie podniku.

Formou denného štúdia dobieha v akademickom roku 2008/2009 na pedagogickom pracovisku v Michalovciach aj 5.ročník spojený 1.a 2. stupeň štúdia v odbore Ekonomika a manažment podniku.

Štátne skúšky na bakalárskom aj inžinierskom stupni, ako aj promócie študenti našej pobočky absolvujú v Michalovciach.

 

Profil absolventa 1. (bakalárskeho) stupňa štúdia:

- absolvent dokáže analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a prijímať jednoduchšie manažérske rozhodnutia. Je spôsobilý riešiť úlohy na rôznych manažérskych funkciách na strednom a nižšom stupni riadenia podniku. Uplatnenie nájde najmä v malých a stredných podnikoch a v organizáciách štátnej správy.

 

Profil absolventa 2. (inžinierskeho) stupňa štúdia:

- absolventi študijného odboru Ekonomika a manažment podniku sú schopní koncepčne a komplexne riešiť širokú škálu podnikovo-hospodárskych problémov zahrňujúcich predovšetkým plánovanie, riadenie a usmerňovanie výrobných a obchodných operácií. Štúdium v uvedenom odbore vedie k príprave vysokokvalifikovaných ekonómov, schopných organizovať a viesť rôzne výrobné a obchodné organizácie na všetkých stupňoch riadenia.

 

Vzhľadom na odborné komunikačné schopnosti z cudzích jazykov sa absolventi obidvoch stupňov štúdia úspešne uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí.

 

2) podpory a organizovania vzdelávacích aktivít.

 

Pre záujemcov o pomoc pri príprave na prijímaciu skúšku organizujeme každoročne niekoľko druhov prípravných prijímačkových kurzov z predmetov: matematika, ekonomika a cudzieho jazyka - anglického, nemeckého a ruského.


Pre širokú verejnosť organizujeme odborné kurzy z oblasti informatiky, kalkulácií, ISO noriem kvality, podnikovej štatistiky, nových technológií a služieb, účtovníctva a iné.

Kde nás nájdete?

Zobrazit